Štátny príspevok pre mladých v roku 2015

štátny príspevok pre mladých

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých je výbornou možnosťou ako ušetriť. Pri maximálnom využití štátneho príspevku sa ušetrená suma pohybuje v tisícoch eur. Poďme sa bližšie pozrieť na pár faktov, ktoré sa týkajú tohto typu úveru a pre koho je vlastne určený.

Štátny príspevok pre mladých znamená pomoc od štátu, ktorý v podstate prispieva na platenie úrokov z hypotekárneho úveru počas prvých piatich rokov. Výška štátneho príspevku sa určuje každý rok zákonom o štátnom rozpočte a v roku 2015 je vo výške 2%. O tieto 2% sa znižuje úroková sadzba počas prvých piatich rokov splácania hypotekárneho úveru. Na štátnom príspevku by sa mala podieľať aj samotná banka, v roku 2015 konkrétne 1%. Teoreticky by tak malo byť celkové zníženie úrokovej sadzby až o 3% a pri aktuálnych veľmi nízkych úrokových sadzbách by mali mladí žiadatelia úveru dostať sadzbu vo výške 0%. Nie je to však celkom tak. Aby banky aj pri týchto typoch úverov niečo zarobili, zdvihli úrokové sadzby pri týchto typoch úverov, aby výsledná úroková sadzba bola o niečo vyššia. Aj tak však žiadateľ môže očakávať, že dostane úrokovú sadzbu veľmi blízku nule.

 

Podmienky pri nároku na štátny príspevok pre mladých

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých sú určené zákonom o bankách. Žiadateľ o úver musí spĺňať dve základné podmienky. Prvou je vek. Žiadateľom musí byť fyzická osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku. To znamená, že žiadosť o úver musí byť podaná najneskôr deň pred dovŕšením 35 narodenín. Ak o úver žiadajú viacerí žiadatelia (manželia, partneri…), musia podmienku veku splniť všetci.

Druhou základnou podmienkou je maximálny príjem žiadateľa. Maximálny limit je od 1.7.2015 1.090,70 €. Pri 2 žiadateľoch je to 2.181,40 €. Maximálny limit sa mení každý štvrťrok a závisí od priemernej mzdy v národnom hospodárstve dva štvrťroky pred štvrťrokom, v ktorom je podaná žiadosť o úver. Príjem, ktorý sa posudzuje pri nároku na štátny príspevok pre mladých sa berie z kalendárneho roka pred rokom, v ktorom bola podaná žiadosť o úver. Z tohto príjmu sa vypočíta priemerný mesačný príjem a ten nesmie byť vyšší, ako je aktuálny limit.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medzi ďalšie podmienky patrí účel úveru, ktorým môže byť pri poskytnutí hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých nadobudnutie, výstavba, zmena, rekonštrukcia a údržba tuzemských nehnuteľností. Tento typ úveru sa neposkytuje na nadobudnutie pozemku.

Štátny príspevok pre mladých sa podľa zákona o bankách poskytne na hypotekárny úver najviac zo sumy hypotekárneho úveru 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie, a to aj v prípade manželov alebo nadobúdania takejto nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva. To znamená, že úrokové zvýhodnenie platí len do výšky 50 000 eur. V prípade, že žiadateľ potrebuje úver vyšší, ako je táto hranica, je to samozrejme možné. Časť do tejto hranice bude úročená nižšou sadzbou, a časť nad bude úročená štandardnou sadzbou. Nárok na štátny príspevok pre mladých si uplatňuje klient prostredníctvom hypotekárnej banky na základe žiadosti, ktorú jej predloží.

Jedinou nevýhodou hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých je povinnosť vrátenia celého príspevku pri splatení úveru do štyroch rokov. Avšak, takáto situácia je veľmi zriedkavá a v absolútnej väčšine prípadov sa oplatí počkať a úver predčasne splatiť až po uplynutí tohto obdobia. Okrem tohto prípadu môže nárok na štátny príspevok zaniknúť aj ak klient nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý, prevedie záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu s výnimkou jemu blízkej osoby (táto osoba musí spĺňať podmienky na štátny príspevok pre mladých), prípadne ak klient predložil v dokladoch pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých nepravdivé údaje napríklad o výške priemerného mesačného príjmu.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.