Dávka z DDS – platenie dane

dávka z dds

,,Vstupuje dávka z DDS (doplnkové dôchodkové sporenie) do daňového priznania a má daňovník povinnosť zaplatiť z tejto dávky daň?“

Ide o príjem podľa § 7 ods.1 písm. d – dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu (zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení); rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu (zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení)


V § 7 odsek 3 je uvedené, že z príjmov uvedených v odseku 1 písm. a), b), d), e) a g), plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43. V prípade dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa zahrnie do základu dane pri ich splatnosti. Ak príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d), e) a g) a v odseku 2 plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM VYBAVOVANIA ÚVERU?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Takže z takto vyplatenej dávky by daň mala byť už zrazená a teda tento príjem už nevstupuje do daňového priznania, keďže daňová povinnosť bola už vysporiadaná.

Zhodnotenie
Hodnotenie užívateľov
5 based on 1 votes
URL

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.