Registrácia za platiteľa DPH

dph

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty určuje, kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH. Môže sa tak stať viacerými spôsobmi. Väčšina podnikateľov si však musí dávať pozor a sledovať podmienky len pri jednom z nich. Každý mesiac je potrebné sledovať obrat za 12 predchádzajúcich mesiacov. Ak tento obrat prekročil hranicu 49 790 €, je potrebné podať žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Podnikatelia sú tak povinní urobiť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

Čo všetko sa zahŕňa do obratu na určenie registračnej povinnosti na dani z pridanej hodnoty? Do obratu je potrebné zahrnúť všetky výnosy (príjmy) bez DPH z dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Nezahŕňajú sa tam teda výnosy dosiahnuté z predajov v zahraničí. Takisto sa do obratu nezhŕňajú výnosy z tovarov a služieb, ktoré sú podľa zákona o DPH oslobodené od DPH. Avšak v prípade, že podnikateľ poskytuje finančné, prípadne poisťovacie služby a poskytuje ich, ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, vtedy sa výnosy do obratu započítavajú, aj keď dodanie takýchto služieb je od DPH oslobodené.

Dobrovoľná registrácia pre DPH

Podnikateľ sa môže registrovať pre DPH aj dobrovoľne. Nemusí tak čakať na splnenie podmienok obratu. V takom prípade však musí počítať s prísnejšími podmienkami pri registrácii, ktoré sa týkajú najmä zloženia zábezpeky. V prípade dobrovoľnej registrácie, daňový úrad pri nezložení zábezpeky, daňový subjekt nezaregistruje.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

POTREBUJETE PORADIŤ OHĽADOM SPORENIA A INVESTOVANIA?

NAPÍŠTE MI NA: simo@financneinfo.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okrem povinnej a dobrovoľnej registrácie zákon pozná ešte registráciu vyplývajúcu priamo zo zákona. V prípade, že právnická alebo fyzická osoba nadobudne v tuzemsku podnik (alebo jeho časť) a spolu s týmto podnikom nadobudne aj hmotný alebo nehmotný majetok, je povinná požiadať o registráciu za platiteľa DPH. Rovnaká situácia nastáva aj v prípade, že fyzická alebo právnická osoba je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie (plynulo pokračuje v podnikateľskej činnosti ďalej, avšak pri zmenenom vlastníkovi).

Osobitnú pozornosť by mali registračným povinnostiam venovať stavebné firmy. Ak v prípade dodania stavby, alebo aj jej časti, prípadne pozemku, sa dosiahne vyššie spomínaný obrat 49 790 €, v takomto prípade takisto nastáva povinnosť pre firmu, ktorá takúto stavbu dodala, registrovať sa. V prípade, že firma dostane preddavok za dodanie stavby a prekročí tento limit, musí sa registrovať, aj bez toho, že samotná stavba by už bola dodaná.

CFD ako pákové investičné nástroje a opcie zahŕňajú vysokú mieru rizika pre Váš kapitál, pretože ceny sa môžu pohybovať rýchlo proti Vám. Straty môžu dosiahnuť celkovú výšku prostriedkov na obchodnom účte. Tieto produkty nemusia byť vhodné pre všetkých investorov, preto sa uistite, že rozumiete riziku a vyhľadajte nezávislú radu.